Ellen Rauh

Ellen RauhGraag ben ik een wegwijzer

Graag ben ik een wegwijzer voor mensen die soms tijdelijk verdwaald zijn. Mensen de weg wijzen waar ze mogelijk oplossingen kunnen vinden en helpen ontdekken wat hun diepe waarde is, wat hun echte kwaliteiten zijn. De functieomschrijving:  channel – medium – contactpersoon – intermediair – raadgever - inspirator zijn wat haar betreft zonder onderscheid allemaal van toepassing.

Consult Stress Neutralising CONSULT PRIVE-CHANNELING


Recente Oth-channeling

  De keerzijde van grootsheid - Moedeloosheid ten top

 The flip side of grandeur - Despondency at its finest


Support

Als deze Oth-channelings jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!


Blijf op de hoogte van publicaties en activiteiten

Stuur een mail naar nieuwsbrief@oth-channeling.com

 Boeken Oth-channeling


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth-channeling door Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

Boek bestellen

Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Oth gechanneld door Ellen Rauh - Nederlands & Engels

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth-channeling door Ellen RauhVoor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

Boek bestellen

De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth-channeling door Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

Boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth-channeling door Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

Boek bestellen

Ontdek je eigen invloed

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth-channeling door Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

Boek bestellen

Oth-channelings

Selection Oth-channelings - Nederlands

Selection Oth-channelings - English


Selectie Oth-channelings - Nederlands

2022

  De keerzijde van grootsheid - Moedeloosheid ten top

  Blijf in het midden

  Middenweg tussen voorbereiden of verrast worden

  Waar wil jij je voor inzetten?

  Wat wil je weten? En waarom?

  Meebewegen als riet


2021

  Nieuwjaarsboodschap 2022

  Het kompas werkt niet meer

  Zorgen voor elkaar?

  Regie bij de computers

  Meer verscheidenheid

  Ben een verbinder

  Blijf jouw unieke bubbel

  Verantwoordelijk of genieten?

  Data, kennis en slavernij

  Reset tijdens de lockdown

  Symbiose tussen verschillende bubbels

  Wat betekent veiligheid voor jou?

  Controle

  Sluit de rangen & Steun elkaar !

  Rouwproces

  Een nieuwe gebruiksaanwijzing vinden

  Chaos alom en saamhorigheid alom

  Vervang beter of slechter door 'anders'

2020

  Nieuwjaarsboodschap 2021

 Me-too beweging voor de Aarde

 De tijd is rijp voor nieuwe ideeën

 Ruimte om te ademen

 Gelijkheid is een utopie

 Evacuatiegolf

 Krachtplaatsen gaan ook in isolatie

 Nieuwe realiteit

 Word flexibel in een tijd dat zeer veel logica verdwenen is

 Het coronavirus: een wake-up call

 Neem je verantwoordelijkheid


2019

  Nieuwjaarsboodschap 2020

 Klimaat - Welvaart - Grootgebruikers - Statistieken

 Kwetsbare wereldhandel - Jullie zijn wandelende data

 Jouw uniek energieveld met levensenergie

 Astronautenpak - Innerlijke rust vergt geen levensenergie


2018

 Over de werkelijke macht op Aarde, gedogenheid en je verblijfsvergunning

 Burn out? Word je eigen energiebeheerder

 Doe datgene waar je goed in bent - voor de mensheid

 Voorrechten, plichten en rechten

 Onwetendheid


1999 - 2017

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth-channeling door Ellen RauhSelectie van de Oth-channelings van 1999 tot 2017 zijn gebundeld in het boek: Kosmisch Internet

Selection Oth-channelings - English

2022

 Stay in the middle

 What do you want to commit yourself to?

 What do you want to know? And why?

 Bend as reed


2021

 New Year's message 2022

 The compass is no longer working

 Take care of each other?

 Control by computers

 More diversity

 Be a connector

 Stay your unique bubble

 Responsible or enjoy?

 Data, knowledge and slavery

 Reset during lockdown

 Symbiosis between different bubbles

 What does safety mean to you?

 Control

 Close the ranks & support each other!

 Mourning process

 Find a new user's manual

 Chaos everywhere and togetherness everywhere

 Replace better or worse with 'different'

2020

 New Year's message 2021

 Me-too movement for the Earth

 The time is right for new ideas

 Breathing space

 Evacuation wave

 Power places also go into isolation

 New reality

 Become flexible in a time where almost nothing makes sense anymore

 The coronavirus: a wake-up call

 Take your responsibility


2019

 New Year's message 2020

 Climate - Prosperity - Heavy users - Statistics

 Vulnerable world economy - You're mobile data

 Your unique energy field with life energy

 Astronaut suit - Peace of mind does not require life energy


2018

 About the real power on Earth, tolerance and your residence permit

 Burn Out? Become your own energy manager!

 Do what you are good at - for mankind

 Privileges, duties and rights

 Ignorance

 Try to be normal


1999 - 2017

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth-channeling door Ellen RauhThe Oth-channelings from 1999 to 2017 are brought together in the book: Cosmic Internet NL/EN