Oth-channeling - Ellen Rauh


Oth-channeling

De Oth-channelings kunnen ons bewustzijn verruimen zodat wij beter in staat zijn om te beseffen dat alles een eenheid is en dat alles elkaar beïnvloedt. Het wordt in een ruimer perspectief geplaatst zodat er een groter begrip kan ontstaan.

Ellen Rauh channelt Oth nu bijna 20 jaar.

 Voorrechten, plichten en rechten

Oth-channeling 15 juli 2018 - De Aarde kan moeiteloos verder zonder jullie. Maar de Aarde gedoogt jullie. Dus we zouden zeggen: ben dankbaar dat je gedoogd wordt. Ben dankbaar dat je je verblijf op Aarde als prettig ervaart. Het is geen recht. Het is geen plicht. Het is een voorrecht.

 Privileges, duties and rights

Oth-channeling July 15th, 2018 - Earth can easily go on without you. But Earth tolerates you. So we would say: be thankful you’re tolerated. Be thankful that you experience your stay on Earth as pleasant. It’s not a right. It’s not a duty. It’s a privilege.

Het gaat zeer goed met de Aarde

We hebben een grote verrassing voor jullie: het gaat zeeeeer goed met de Aarde. Of de mensen daar blij mee zijn, dat is een ander verhaal. Maar met de Aarde gaat het zeer goed. Stel je eens voor dat dat jullie zorg niet is. De Aarde is krachtig. De Aarde zit in een transitie en houdt helaas geen rekening met mensen, met dieren, met planten, met landsgrenzen, met geloven en ook niet met het feit of jullie persoonlijk van de Aarde houden. De Aarde gaat voor zichzelf – in transitie – omdat het in de tijdlijn nu eenmaal zo is. (...) Er is op dit moment zeer veel disbalans door allerlei mensen die zich rechten toe-eigenen en niet beseffen dat het een voorrecht is. Elk voorrecht geeft verplichtingen om het voorrecht in stand te houden. Welk recht hebben jullie? Welke voorrechten hebben jullie? En welke plichten zijn daaraan verbonden?

Lees hier de volledige tekst

 Onwetendheid

Oth-channeling 29 april 2018 - Onwetendheid is een grote kracht waardoor je onbevangen in het leven kunt staan. Weten heeft vaak als gevolg dat je een gevoel overhoudt van machteloosheid. Iedereen die zich regelmatig machteloos voelt omwille van welke omstandigheid dan ook: probeer vanuit de polariteit naar onwetendheid te gaan. Probeer niet alles te weten. Want voor je het weet, neem je zeer veel verantwoordelijkheden op je schouders. Als je het weet, moet je later weer afleren dat je het wist. Weten kan een een grote belemmering zijn omdat je denkvermogen dit vastzet en jou bij dit weten houdt, waardoor je minder open kunt staan voor nieuw weten.

 Ignorance

Oth-channeling April 28th, 2018 - ‘Ignorance’ is a great power allowing you to be uninhibited in life. ‘Knowing’ often has the consequence of leaving a feeling of powerlessness. To everyone who is feeling powerless every now and then, due to just any circumstance: try to go to ignorance from the polarity. Do not try to know everything. Before you know it, you’re taking too much responsibility on your shoulders. When you know it, you need to unlearn that you knew later. ‘Knowing’ can be a big obstacle because your brain power locks you at that, which causes you to be less open for ‘new knowing’. 

Kosmisch Internet

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth-channeling door Ellen RauhLeesfragment boek: (...) Wat is dromen voor jullie? Heel vaak moeten jullie slapen om te kunnen dromen. Wat is slapen? Slapen is je denken loslaten. Want als je piekert, kun je niet slapen. Je valt in slaap om te kunnen dromen, om je te bevrijden van het beperkende denken, om je te bevrijden van gevoelens die pijn doen. Daarom is slaap een weldaad voor je lichaam. Je kunt ook dromen terwijl je wakker bent, als je jezelf toestaat om te dromen. Want dromen is fantaseren. Dromen is een wereld creëren die er niet is. Bouw je luchtkastelen terwijl je wakker bent. Gun jezelf de tijd om minstens vijf minuten per dag te dromen. Dan bevrijd je je onmiddellijk van piekergedachten, want je kunt niet dromen terwijl je piekert. Je kunt niet dromen terwijl je in angsten zit. En je kunt niet dromen als je aan pijnlijke herinneringen herinnerd wordt of als je pijn hebt in je lichaam. Probeer dus regelmatig een droomtijd in te bouwen in je dagprogramma. Het is zo ontspannend voor je zenuwstelsel. Het is zo ontspannend voor je hele lichaam. En wat doe je? Alleen maar dromen. (...)

 Try to be normal

Oth-channeling 18 october 2014, Egypt - I am Ehma. I can teach you about frequencies from the new time who is coming. I like to inspire you to become normal and accept yourself. Cause the moment you want to be special, other people will be jealous, will become afraid of you. It is so much easier to be loved when you are normal. And give yourself the freedom to be normal. And love in your own normal way and not like others do.

Tijden van omwenteling

BOEK - Tijden van omwenteling - Oth-channeling door Ellen RauhLeesfragment boek: (...) Elke omwenteling gaat gepaard met chaos. Elke omwenteling op Aarde naar een nieuwe fase van zijn, wordt altijd voorafgegaan door disharmonie, door chaos. Deze chaos is nodig om tot een nieuw gevoel en een nieuw bewustzijn te komen van jullie als mens. Jullie als mens, maar ook de hele natuur vraagt een nieuwe balans in overgangsfases. Weet dus dat als er een overgangsfase is om van de ene cultuur over te gaan naar een andere cultuur – bijvoorbeeld van het ene regime naar een ander regime – zul je zien dat omwentelingen altijd gepaard gaan met veel chaos en opstand. Die opstand kan zich vertalen in denkpatronen. Oude maatschappelijke normen en waarden worden ter discussie gesteld, vragen om vernieuwing. Alle wetten en regels die nog het gevolg zijn van een oude manier van denken, staan te wankelen op hun grondvesten. Omdat deze regels en wetten de grote massa niet meer dient, komt er opstand. Elke vernieuwing gaat gepaard met ruimdenkende mensen. Hoe meer die samenkomen en hun denken delen met elkaar – nieuwe ideeën, nieuwe manieren van samenleving – hoe vaker dit gebeurt, hoe breder het draagvlak wordt voor deze mentaliteitswijziging. Hoe groter de massa die vraagt om deze omwenteling, hoe groter de macht en hoe groter de chaos in hiërarchie. (...)

 Nieuwjaarsboodschap

Over de werkelijke macht op Aarde, gedogenheid en je verblijfsvergunning

De grootste macht op Aarde is de Aarde. De Aarde heeft macht over alles wat Aarde is en wat met Aarde te maken heeft en de Aarde als individuele planeet is afhankelijk van de nog grotere macht van het Universum – maar op Aarde is de grootste macht de Aarde. De Aarde houdt geen rekening met landsgrenzen bedacht door mensen. De Aarde houdt geen rekening met welk geloof dan ook. De Aarde houdt geen rekening met rijkdom, met welvaart, met armoede. Besef dat het mensenras ‘gedoogd’ wordt door de Aarde. Alles wat op Aarde vertoeft en leeft, bestaat omdat de Aarde gedoogt. Besef dat jij als individu gedoogd wordt om tijdelijk op Aarde te vertoeven. Besef dat de macht van de Aarde zoveel groter is dan de macht van het mensenras. Het mensenras is arrogant geworden. Het mensenras staat er niet meer bij stil dat het gedoogd wordt door de macht Aarde.

 New Year's message

About the real power on Earth, tolerance and your residence permit

The greatest power on Earth is Earth. Earth has power over everything Earth is and what has to do with Earth and Earth, as an individual planet, depends on the even greater power of the Universe – but on Earth the greatest power is Earth. Earth does not take national boundaries devised by people into account. Earth does not take any belief whatsoever into account. Earth does not take wealth, prosperity, poverty into account. Realize that the human race is being ‘tolerated’ by Earth. Everything that stays and lives on Earth exists because Earth tolerates. Realize that you, as an individual, are being tolerated to stay on Earth temporarily. Realize that the power of Earth is so much bigger than the power of the human race. The human race has become arrogant. The human race does not realize anymore its being tolerated by Earth.