Oth-channeling - Ellen Rauh


Oth-channeling

De Oth-channelings kunnen ons bewustzijn verruimen zodat wij beter in staat zijn om te beseffen dat alles een eenheid is en dat alles elkaar beïnvloedt. Het wordt in een ruimer perspectief geplaatst zodat er een groter begrip kan ontstaan.

Ellen Rauh channelt Oth nu bijna 20 jaar.

 Onwetendheid

Oth-channeling 29 april 2018 - Onwetendheid is een grote kracht waardoor je onbevangen in het leven kunt staan. Weten heeft vaak als gevolg dat je een gevoel overhoudt van machteloosheid. Iedereen die zich regelmatig machteloos voelt omwille van welke omstandigheid dan ook: probeer vanuit de polariteit naar onwetendheid te gaan. Probeer niet alles te weten. Want voor je het weet, neem je zeer veel verantwoordelijkheden op je schouders. Als je het weet, moet je later weer afleren dat je het wist. Weten kan een een grote belemmering zijn omdat je denkvermogen dit vastzet en jou bij dit weten houdt, waardoor je minder open kunt staan voor nieuw weten.

 Ignorance

Oth-channeling April 28th, 2018 - ‘Ignorance’ is a great power allowing you to be uninhibited in life. ‘Knowing’ often has the consequence of leaving a feeling of powerlessness. To everyone who is feeling powerless every now and then, due to just any circumstance: try to go to ignorance from the polarity. Do not try to know everything. Before you know it, you’re taking too much responsibility on your shoulders. When you know it, you need to unlearn that you knew later. ‘Knowing’ can be a big obstacle because your brain power locks you at that, which causes you to be less open for ‘new knowing’. 

 Try to be normal

Oth-channeling 18 october 2014, Egypt - I am Ehma. I can teach you about frequencies from the new time who is coming. I like to inspire you to become normal and accept yourself. Cause the moment you want to be special, other people will be jealous, will become afraid of you. It is so much easier to be loved when you are normal. And give yourself the freedom to be normal. And love in your own normal way and not like others do.

 Nieuwjaarsboodschap

Over de werkelijke macht op Aarde, gedogenheid en je verblijfsvergunning

De grootste macht op Aarde is de Aarde. De Aarde heeft macht over alles wat Aarde is en wat met Aarde te maken heeft en de Aarde als individuele planeet is afhankelijk van de nog grotere macht van het Universum – maar op Aarde is de grootste macht de Aarde. De Aarde houdt geen rekening met landsgrenzen bedacht door mensen. De Aarde houdt geen rekening met welk geloof dan ook. De Aarde houdt geen rekening met rijkdom, met welvaart, met armoede. Besef dat het mensenras ‘gedoogd’ wordt door de Aarde. Alles wat op Aarde vertoeft en leeft, bestaat omdat de Aarde gedoogt. Besef dat jij als individu gedoogd wordt om tijdelijk op Aarde te vertoeven. Besef dat de macht van de Aarde zoveel groter is dan de macht van het mensenras. Het mensenras is arrogant geworden. Het mensenras staat er niet meer bij stil dat het gedoogd wordt door de macht Aarde.

 New Year's message

About the real power on Earth, tolerance and your residence permit

The greatest power on Earth is Earth. Earth has power over everything Earth is and what has to do with Earth and Earth, as an individual planet, depends on the even greater power of the Universe – but on Earth the greatest power is Earth. Earth does not take national boundaries devised by people into account. Earth does not take any belief whatsoever into account. Earth does not take wealth, prosperity, poverty into account. Realize that the human race is being ‘tolerated’ by Earth. Everything that stays and lives on Earth exists because Earth tolerates. Realize that you, as an individual, are being tolerated to stay on Earth temporarily. Realize that the power of Earth is so much bigger than the power of the human race. The human race has become arrogant. The human race does not realize anymore its being tolerated by Earth.